Member | thai eng

 


 

ระเบียบการสมัครเรียน-นักเรียนอนุบาล 1-3 

 
ชาย- หญิง อายุ 2-6 ปี 
รับสมัครที่โรงเรียน 
ทุกวันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 ( วันเสาร์ -12.00 )
**เว้นวันหยุดราชการ** 

เรียน จันทร์-ศุกร์ 08.30-15.00 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

แผนกอนุบาล : แบ่งเป็น 2 ภาค
  ภาคต้น เริ่มเดือน พฤษภาคม ถึง กันยายน
  ภาคปลาย เริ่มเดือน พฤศจิกายน ถึง มีนาคม


หลักฐานการสมัคร
1.สำเนาสูติบัตร 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 ใบ 
4.สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 ใบ 
5.รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว 4 ใบ