Member | thai eng

 


 
โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์  
 โรงเรียนวรรณทิพย์เปิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527กว่า 20 ปีของเรานั้น มุ่งเน้นให้เด็กๆกล้าคิด กล้าทำ กล้าค้นคว้า และกล้าแสดงออก เด็กๆมาเรียนเพื่อเริ่มต้นก้าวสำคัญในชีวิต นั่นคือการศึกษา เขาจะได้มองเห็นมุมมองในการศึกษาในแบบที่ไม่ใช่แค่มาเพื่อเรียน แต่เรามาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ และมาเจอสังคมใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม เพื่อเป็นการค้นหาตัวตนของเขาไปในตัว เราพร้อมจะสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้เขา เพื่อไปสู่ขั้นประถมวัยอย่างสง่างาม


ปรัชญาการศึกษา

 
การจัดการศึกษาเน้นพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการครบ 4 ด้าน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการจากสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเด็ก ส่งผลให้เด็กมีความพร้อมทางการเรียน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีประชาธิปไตย เป็นเด็กดี ในชุมชนและสังคม       

 

 

ปรัชญาโรงเรียน

พัฒนาความคิด จิตแจ่มใส พลานามัยสมบูรณ์  

                 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนวรรณทิพย์วิทยา จัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการทุกด้าน เหมาะสม ตามวัย  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใส รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมั่นใจกล้าแสดงออกมีนิสัยรักการอ่านเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อส่วนรวม มีทักษะในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 


   

 

  

 

 

 

  

 ใบรับรองการศึกษา